112/14 NV o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny; T: 6.8.2014

Cílem navrhovaného prováděcího předpisu je stanovit určitý minimální standard hygienických požadavků na prostory a provoz, který předkladatel považuje za adekvátní počtu dětí v dětské skupině a předmětu činnosti služby vymezené v ust. § 2 návrhu zákona o dětské skupině, kterým je pravidelná péče o předškolní děti, včetně dětí od 1 roku věku.

Vymezeny jsou základní podmínky a minimální standard zajišťující hygienický komfort dětí v dětské skupině do 4 dětí. Přičemž hygienické požadavky jsou odstupňovány podle počtu dětí v dětské skupině, tj. skupina do 4 dětí, skupina od 5/6-12 dětí a dále skupina 5/6 – 12 dětí. Hygienické požadavky pro dětskou skupinu nad 12 dětí, za předpokladu, že v jedné dětské skupině může být podle § 7 zákona pečováno maximálně o 24 dětí současně, jsou stanoveny v hygienické vyhlášce.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je podle zákona povinen prokázat, že splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz ještě před faktickým započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Splnění těchto hygienických požadavků, ať již uložených navrhovanou prováděcí vyhláškou k zákonu nebo hygienickou vyhláškou, budou kontrolovat krajské hygienické stanice. Závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice je jedním z dokladů, které musí předložit žadatel k žádosti o zápis do evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině. Krajské hygienické stanice budou též dle § 21 odst. 2 zákona průběžně kontrolovat plnění hygienických požadavků uložených prováděcími právními předpisy.

Související soubory