11/10 Novela zákona o účetnictví; T: 12.2.2010

Důvodem předložení návrhu zákona jsou zejména změny, které umožňují:

 

  • osvobození od povinnosti sestavit konsolidované účetní závěrky podle ustanovení čl. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2 č. 2009/49/ES ze dne 18. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku,
  • účetním jednotkám, které „dočasně“ přestaly být emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie a měly povinnost účtovat a sestavovat účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství, pokračovat, za stanovených podmínek, v používání mezinárodních standardů a neměnit na „dočasné období“ systém zpracování účetnictví,
  • účetním jednotkám konsolidačního celku používat pro účtování a sestavení individuální účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, pokud jejich konsolidující společnost používá k sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství,
  • rozšířit možné sankce za protiprávní jednání při vedení účetnictví tak, aby odpovídajícím a hlavně odrazujícím způsobem postihovaly i účetní jednotky, které mají zásadním způsobem podhodnocena aktiva, ze kterých se tyto sankce vypočítávají. Tato úprava zohledňuje i doporučení obsažená v hodnocení plnění „Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích“,
  • zrušení nerovnosti podmínek pro vedení účetnictví zahraničními fyzickými osobami, které podnikají na území České republiky a nemusejí být zapsány do obchodního rejstříku a českými fyzickými osobami.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory