Hromadné žaloby: Znepokojení evropské podnikatelské komunity s vývojem návrhu směrnice

12.11.2019

Členové  21 celoevropských podnikatelských organizací včetně EUROCHAMBRES podporují jednoduché, vyvážené a efektivní systémy zástupných žalob. V návrhu na zavedení tohoto nástroje ochrany spotřebitelů vidí příležitost k dosažení evropského rámce, který spotřebitelům poskytne odpovídající nápravu a zároveň usnadní obchod mezi členskými státy tím, že omezí rozdíly mezi systémy vymáhání práva v jednotlivých členských státech. Evropský systém by měl minimalizovat riziko jeho zneužití, zejména zabránit tomu, aby se spotřebitelé, kteří byli poškozeni porušováním zákonů na ochranu spotřebitele, stali oběťmi bezohledných zprostředkovatelů, když se snaží prosadit svá práva.

Během stávajících jednání v Radě došlo k významnému posunu od původního návrhu, jehož hlavním záměrem bylo do značné míry ovlivnit již existující vnitrostátní systémy. Současný přístup předsednictví zavádí rozlišení mezi takzvanými „domácími“ a „přeshraničními“ kolektivními akcemi. Zatímco přeshraniční akce by podléhaly harmonizovaným zárukám EU, žádná taková ochranná opatření (např. ohledně financování, předcházení střetu zájmů, zdrojú) by se nevztahovala na vnitrostátní opatření. „Domácí“ žaloba by byla podaná subjektem v zemi své registrace, a to i v případě, že se jedná o „zahraniční“ spor, kdy spotřebitelé a žalovaní jsou převážně z jiných členských států. V důsledku toho by došlo k tomu, že se základní ochranná opatření EU nebudou v praxi uplatňovat, protože jsou začleněna do kritérií pro kvalifikované subjekty pro „přeshraniční“ kolektivní žaloby. To by umožnilo vyhnout se všem ochranným zárukám EU jednoduše tím, že žaloby budou podány jako „domácí“ případy.

Zajištění společných minimálních evropských norem, ať již pro domácí nebo přeshraniční reprezentativní subjekty jsou zásadním předpokladem pro účinnost systému kolektivního odškodnění a důvěru v něj.

Chápeme potřebu dosažení rychlé dohody a přání, aby si členské státy zachovaly určitý stupeň autonomie. Upozorňujeme, že bez některých minimálních a nevyhnutelných záruk záměr směrnice nebude splněn a členský stát s nejnižšími zárukami proti zneužití de facto stanoví úroveň ochrany pro všechny spotřebitele EU.

Nelze pochybovat o tom, že navrhované změny předsednictví představují podstatnou změnu oproti původnímu návrhu Komise, a dopad tohoto radikálně pozměněného přístupu by měl být minimálně posouzen pomocí dostupných prostředků v rámci programu zlepšování právní úpravy.

Jsme připraveni konstruktivně spolupracovat s Radou a všemi zúčastněnými stranami na vyváženém, spravedlivém a harmonizovaném systému EU.


Originální znění společného vyjádření:

           


 

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/