EU Rozpočet: Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a fond obnovy tzv „Next Generation EU“

24.07.2020

Dne 21. července 2020 hlavy států a vlád EU dosáhly dohody o novém víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 ve výši 1,74 bilionu EUR a dáte na fondu pro obnovu tzv „Next Generation EU“ s rozpočtem 750 miliard EUR. Politická dohoda vychází z návrhu předloženého Evropskou komisí na konci května, který byl následně upraven a předložen Evropské radě dne 10. července ke schválení. Konečnou dohodu musí ještě schválit Evropský parlament. Ve čtvrtek 23. července poslanci návrh projednávali. Reakce parlamentu:

 • Pozitivní krok pro krátkodobé oživení, ale škrty v dlouhodobém rozpočtu jsou nepřijatelné
 • Parlament požaduje závazek k zavedení nových zdrojů rozpočtu EU
 • Poslanci jsou připraveni neudělit souhlas s dlouhodobým rozpočtem, pokud nebude vylepšen a přístup k fondům EU nebude vázán na dodržování právního státu

Dohoda, která vzešla z Rady:

Celkem EU: 1 824 miliard EUR, z toho 1 074 miliard EUR jde na VFR a 750 miliard EUR na plan obnovy Next Generation EU.
Česká republika: alokace 35,7 miliard EUR (přibližně 950 miliard korun).

V rámci VFR je to 27 miliard EUR (718 miliard korun), z Next Generation EU bude na dotacích čerpat 8,7 miliard EUR (přes 230 miliard korun). Tento příspěvek měl být původně o něco vyšší, lídři unijních zemí se však po tlaku států obávajících se vysokého společného zadlužení shodli na seškrtání grantů. V rámci Next Generation EU je možnost vypůjčit si za výhodných podmínek (zatím neznáme) v rámci fondu dalších 15,4 miliard EUR (410 miliard korun)

Granty vs půjčky
Z plánu obnovy Next Generation EU – 750 miliard EUR bude 390 miliard EUR v grantech a 360 miliard EUR ve formě půjček (původní představa byla 500 vs 250, ale Rakousko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko byly proti).

Plán obnovy bude financován zadlužením se na kapitálových trzích jménem Unie, (konec nejpozději na konci roku 2026). Pokud taková opatření nevytvoří dostatečnou likviditu, lze od členských států požadovat další zdroje.

Částky v rámci plánu obnovy Next Generation EU pro jednotlivé programy:

 • Recovery and Resilience Facility (RRF):…..672,5 miliard EUR
  • z toho půjčky: ……………………360 miliard EUR
  • z toho granty: ………………….312,5 miliard EUR
 • ReactEU: ……………………………………………………………….47,5 miliard EUR
 • Horizon Europe: ……………………………………………………….5 miliard EUR
 • InvestEU: …………………………………………………………………5,6 miliard EUR
 • Rozvoj venkova: ……………………………………………………7,5 miliard EUR
 • Just Transition Fund (JTF): ……………………………….10 miliard EUR
 • RescEU: ……………………………………………………………………1,9 miliard EUR

Celkem: 750 miliard EUR

Ekonomická podmíněnost
70% grantů poskytnutých RRF bude přiděleno v letech 2021 a 2022. Zbývajících 30% bude přiděleno do konce roku 2023. V letech 2021–2022 se bude z RRF přidělovat dle kritérií Komise s ohledem na příslušnou životní úroveň, velikost a míru nezaměstnanosti členských států.

Každý členský stát musí předložit Národní plány obnovy na období 2021–2023 v souladu s doporučeními pro jednotlivé země (country specific recommendations) a založený na cílech ekologického a digitálního přechodu. Komise vyhodnotí Národní plány obnovy do dvou měsíců od jejich předložení (vyžádá si k nim stanovisko Hospodářského a finančního výboru EFC) a musí je schválit Rada EU kvalifikovanou většinou. Vyplacení grantů bude podmíněno uspokojivým plněním dohodnutých milníků a cílů. Konečná dohoda nezahrnuje právo veta pro jednotlivé země v Radě.

Podmíněnost právního státu
Zavedení režimu podmíněnosti, který dohlíží na dodržování právního státu a ochrany finančních zájmů Unie, kde opatření v případě porušení by schvalovala Rada kvalifikovanou většinou – tento bod byl odložen, Rada se k němu vrátí později.

Víceletý finanční rámec
Dohoda o VFR zahrnuje částku na závazky ve výši 1,74 bilionu EUR rozdělené podle sedmi okruhů:

 • Jednotný trh, inovace a digitál; …………………………………………132,78 miliard EUR
 • Koheze, odolnost a hodnoty; ……………………………………………..377,77 miliard EUR
  • hospodářská, sociální a územní koheze …..330,25 miliard EUR
  • odolnost a hodnoty; …………………………………………..47,54 miliard EUR
 • Přírodní zdroje a životní prostředí …………………………………….356,37 miliard EUR
 • Migrace a správa hranic;…………………………………………………………22,67 miliard EUR
 • Bezpečnost a obrana; ……………………………………………………………….13,19 miliard EUR
 • Politika sousedství a svět; ……………………………………………………..98,42 miliard EUR
 • Evropská veřejná správa ………………………………………………………..73,10 miliard EUR
  • dílčí strop pro správní výdaje institucí. ……….55,85 miliard EUR

Zvýšení flexibility převodů mezi fondy – možnost převádět až 25 % příspěvků mezi jednotlivými strukturálními fondy podle svých potřeb.

Fond spravedlivé transformace – není podmínka klimatické neutrality do 2050, spolufinancování 85% u méně rozvinutých region.

Zachování pravidla n+3.

Zastropování přímých plateb v zeměděství – pouze dobrovolné.

Program Horizon Europe alokace 80,9 miliard EUR (75,9 miliardy EUR z VFR plus 5 miliard EUR z fondu na obnovu), což je více než v předchozím rozpočtovém období 2014–2020, ale výzkum a inovace celkově utrpěly snížení o 25% ve srovnání s původním návrhem Komise. To představuje úplný paradox v době, kdy se Evropa snaží udržet své vedoucí postavení v oblasti inovací a prochází zásadními zelenými a digitálními transformacemi.

InvestEU, stěžejní investiční program EU, vytvořený za účelem nahrazení všech stávajících finančních nástrojů, byl výrazně snížen: 5,6 miliard EUR z fondu obnovy plus 2,8 miliard EUR z VFR. Podle návrhu Komise měl program získat 30,3 miliard EUR. Dohoda však uvádí, že program bude doplněn o zpětné toky z nástrojů před rokem 2021.

Nástroj podpory solventnosti, který Komise navrhla k mobilizaci soukromých zdrojů na podporu životaschopných společností postižených pandemií, byl bohužel seškrtán, a to s rozpočtem 31 miliard EUR.

Na program Erasmus +, akademický výměnný program EU, bude přiděleno 21,2 miliard EUR, což je přibližně o 5 miliard EUR méně, než se původně plánovalo.

Na podporu programu Digitální Evropa, zaměřené na vysoce výkonné výpočty, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, je přidělena částka 6,7 miliard EUR.

Další finanční závazky se týkají rezervy Brexit ve výši 5 miliard EUR na podporu členských států a odvětví postižených Brexitem, zvýšené rezervy na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech ve výši 8,4 miliardy EUR na posílení činnosti EU v reakci na všechny aspekty zdravotní krize v členském státě nebo země, která vede přístupová jednání s EU, a nástroj flexibility ve výši 5,4 miliard EUR.

Vlastní zdroje
Strop přidělený Unii na pokrytí ročních prostředků na platby je stanoven na 1,4 % HND všech členských států; celková roční částka prostředků na závazky nepřesáhne 1,46% součtu HND všech členských států. Částky stropů vlastních zdrojů se navíc dočasně zvyšují o 0,6 procentního bodu, a to pouze za účelem krytí všech závazků Unie vyplývajících z půjčky na vypořádání se s důsledky krize COVID-19, dokud všechny tyto závazky nepřestanou existovat, a to nejpozději do 31. prosince 2058.

Základ vlastních zdrojů –  „plastová daň“ založená na nerecyklovaném plastovém odpadu již od 1. ledna 2021. V průběhu roku 2021 zveřejní Komise návrhy týkající se mechanismu úpravy uhlíkových cel a digitální poplatek s cílem jejich zavedení nejpozději do 1. ledna 2023. Komise rovněž navrhne revizi systému ETS, případně jeho rozšíření na letectví a námořní dopravu, a bude rovněž usilovat o zavedení dalších vlastních zdrojů, např. daň z finančních transakcí. Pokud jde o cla z dovozu ze zemí mimo EU, členské státy si ponechají 25% částek jako náklady na výběr.

Rabaty
Dohoda zachovává paušální korekce ročních hrubých národních příspěvků, které mají být do rozpočtu EU poskytnuty Německem, Nizozemskem, Švédskem, Rakouskem a Dánskem, což je jasná výhra pro tzv. „Skromné země“. Tyto slevy představují 7,6 miliardy EUR ročně, tj. Celkem 53,2 miliardy EUR za celé období.

Plné znění závěrů Evropské rady z 17 – 21 července 2020 naleznete ZDE

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/