EHSV (jeho Skupina zaměstnavatelů) volá po otevřené, sjednocené a silné EU

22.05.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor, resp. Skupina zaměstnavatelů jako jedna z jeho 3 frakcí (do které nominuje svého zástupce i HK ČR) vydala v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu prohlášení. Jeho originální znění i pracovní překlad naleznete níže.


Jsme odhodláni pracovat na silné EU. Pouze silná EU může uspět na pozadí globální konkurence, nejistoty a hospodářských otřesů a poskytnout evropským občanům bezpečnost a prosperitu. Silná EU je ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelná a pevná.

Věříme, že EU je silnější tím víc, čím je jednotnější ve své rozmanitosti. Jednota přináší vnitřní efektivitu a umocňuje náš vnější vliv. Je to záležitost společných cílů, rozhodnutí a jednání, jež vedou k řešení otázek, které nelze zvládnout pouze prostřednictvím národních opatření.

Jsme přesvědčeni, že síla EU spočívá v její přitažlivosti: v její schopnosti umožnit občanům užívat si evropského způsobu života. Aby toto bylo možné, musí být EU dobrým místem pro podnikání.

Voláme po konkurenceschopném podnikatelském prostředí, které podporuje podniky v inovacích, investicích a obchodu. To umožňuje podnikům prosperovat a poskytovat občanům pracovní místa, zboží a služby. Umožňuje také vytváření veřejných rozpočtových příjmů, které přispívají na vzdělávání, zdravotnictví a sociální systémy, jakož i na vnitřní a vnější bezpečnost. Hospodářský a sociální pokrok tak jdou ruku v ruce.

Pevně věříme v otevřenou ekonomiku s otevřenými trhy a férovou konkurencí. Ta poskytuje podnikům možnost uplatnění na větších trzích a lepší přístup ke zdrojům, prospívá občanům s širším výběrem zboží a služeb a možností cestovat, studovat a pracovat v zahraničí. Proto požadujeme plně fungující jednotný trh a zahraniční obchod respektující dohodnutá pravidla.

Věříme, že otevřenou ekonomiku musí doprovázet také otevřená společnost. Jsme znepokojeni populistickými, autoritářskými a xenofobními hnutími, která jdou proti principům otevřené společnosti založené na společných základních hodnotách EU.

Jsme pro společnost, která se opírá o dialog a dobrou správu věcí veřejných. Tedy, že rozhodování je založeno na demokracii, plném dodržování právního státu, zásadě subsidiarity, transparentnosti a zapojení občanské společnosti. Živá občanská společnost a sociální dialog jsou zásadními zárukami progresivní a soudržné společnosti.

Vyzýváme k vytváření a podpoře politik, které podněcují tvořivost, inovace, celoživotní vzdělávání, aktivitu a podnikatelského ducha v celé společnosti. Otevřená společnost se spoléhá na svobodu a odpovědnost, nikoli jen na přikazování a kontrolu.

Respektujeme rozmanitost a věříme, že je pro EU velkým přínosem. To platí pro bohatství kultur a přírodních charakteristik napříč zeměmi. Rozmanitost také pokrývá rozdílnost z hlediska pohlaví, zdravotního postižení, rasy, sexuální orientace, věku, náboženství a přesvědčení nebo jakékoli jiné osobní charakteristiky.

Jsme přesvědčeni, že otevřenost zvyšuje stabilitu a bezpečnost jak v ekonomice, tak ve společnosti, a to díky silnější vzájemné závislosti a interakci. Místo plotů proto EU potřebuje spojovací mosty.

Závěrem se domníváme, že otevřená ekonomika a společnost jsou prospěšné pro všechny a přinesly by novou důvěru v EU. Je to způsob, kterým se může a mělo by se i nadále pokračovat v pozitivním vývoji otevřené, sjednocené a silné EU.


Link na původní dokument: EESC Employers call for an open united and strong EU

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/