Crossvet

06.02.2017

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komparativní analýzy získat lepší přehled o obsahu (výstupech) počátečního a dalšího vzdělávání v profesích, v nichž, v rámci zemí partnerství (Česká republika, Rakousko a Slovensko), dochází k nejčastější přeshraniční profesní mobilitě.

Analýza obsahů vzdělávání bude provedena na základě přehledu povolání, u nichž nejčastěji dochází k pracovní migraci. Srovnání bude doplněno řízenými interview se zástupci zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby ze zemí partnerství ve vybraných profesích, s cílem získat zpětnou vazbu a doporučení v oblasti kvalifikační přípravy na tato povolání v zemích původu.

Shrnutí projektu

Projekt je zaměřen na komparativní analýzu obsahu (výstupů) počátečního a dalšího vzdělávání v profesích, v nichž, v rámci zemí partnerství (Česká republika, Rakousko a Slovensko), dochází k nejčastější přeshraniční profesní mobilitě.

V počáteční fázi projektu jsou identifikována povolání s nejvyšší mírou pracovní mobility mezi zeměmi partnerství, se zaměřením na příhraniční regiony a přeshraniční pracovní migraci. Zvýšení pracovní mobility mezi zeměmi partnerství sebou přináší otázku, do jaké míry je příprava na příslušné profese v rámci počátečního a dalšího vzdělávání obdobná, resp. ve kterých bodech a charakteristikách se v jednotlivých zemích odlišuje. Lze přitom předpokládat, že čím vyšší je míra vzájemné shody odborné přípravy k téže profesi v různých zemích, tím jednodušší je pracovní migrace do jiné země partnerství a tím kratší je doba adaptace na nové pracovní prostředí.

Způsob komparace výsledků počátečního a dalšího odborného vzdělávání bude proveden jednotným způsobem a v jednotném rámci.

Pro získání komplexního pohledu na věc je dále třeba konfrontovat odbornost pracovníků ze zemí partnerství se zkušenostmi jejich zaměstnavatelů a získat jejich doporučení ke změnám příslušného odborného vzdělávání v domovských zemích. S vytipovanými významnými zaměstnavateli, které zaměstnávají osoby ze zemí partnerství ve vybraných profesích, budou provedena řízená interview.

Na základě dat získaných výše uvedenými postupy budou navržena doporučení pro uznávání výsledků počátečního a dalšího odborného vzdělávání, případně náměty na úpravy obsahu a rozsahu tohoto vzdělávání pro vybrané profese v zemích partnerství.

Dopad projektu

Výsledky projektu budou využity v příslušných příhraničních regionech především jako vstupy pro průběžný dialog s existujícími a potenciálními zaměstnavateli a institucemi trhu práce se záměrem zvýšit povědomí o průběžné adaptaci oborů odborného vzdělávání a o potřebě úprav národních systémů vzdělávání.

Projekt povede k prohloubení přeshraničního síťování a spolupráci v oblasti systémů odborného vzdělávání.

Dlouhodobým efektem projektu bude větší otevřenost a podpora vzájemné výměny mobilní a kvalifikované pracovní síly na základě lepšího porozumění vztahů na pracovním trhu a společných cílů v regionálním rozvoji.