BREXIT: PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A OBČANSKÉ PRÁVO – změny od 1. ledna 2021

03.12.2020

Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (dále jen VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (dále jen EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi EU a VB bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství či nikoli.

Od 1. ledna 2021 bude Velká Británie z hlediska provádění a uplatňování práva EU v členských státech EU považována za třetí zemi.

Smluvní volba soudní příslušnosti
Do 31. prosince 2020 jsou rozsudky v občanských i obchodních věcech vydané soudem ve Velké Británii na území Evropské unie rychle vymahatelné. Obchodní smlouvy v praxi často zakládají soudní příslušnost pro spory ve VB.

Firmy, které mají v úmyslu uzavřít smlouvu s osobou či společností ve VB či zahájit soudní řízení v občanských či obchodních věcech týkajících se VB nebo zajistit výkon soudních rozhodnutí v těchto věcech, by měly vyhledat právní poradenství.

Doporučujeme, aby firmy posoudily volbu soudní příslušnosti VB v minulých i budoucích smlouvách. Od 1. ledna 2021 již nemusí být v EU rozsudky vynesené soudem ve VB snadno vykonatelné.

Právní předpisy EU v oblasti mezinárodního práva soukromého stanoví jednotná pravidla pro mezinárodní soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech, včetně insolvenčního a rodinného práva. Tato jednotná pravidla platí tehdy, pokud má žalovaný bydliště nebo místo obvyklého pobytu v členském státě EU.

  • Soudní řízení zahájená před koncem přechodného období (do 31. prosince 2020) se budou i nadále řídit právními předpisy EU, které se týkají mezinárodní soudní příslušnosti.
  • Pro soudní řízení zahájená po skončení přechodného období (od 1. ledna 2021) soudy v členských státech EU určí svou mezinárodní soudní příslušnost dle jiných pravidel (bližší rozčlenění ZDE)

Od 1. ledna 2021 již nebudou platit pravidla Unie usnadňující přeshraniční uznávání a výkon soudních rozhodnutí v EU a ve VB. Pokud VB po skončení přechodného období sama za sebe přistoupí k Haagské úmluvě o dohodách o volbě soudu z roku 2005, bude se tato úmluva vztahovat pouze na uznávání a výkon soudních rozhodnutí vydaných soudy určenými v dohodách o výlučné soudní příslušnosti, které budou uzavřeny až poté, co se VB stane smluvní stranou této úmluvy. Prozatím se tedy uznávání a výkon soudních rozhodnutí VB bude řídit vnitrostátními předpisy členského státu, v němž se o uznání/výkon žádá.

Komise poskytuje informace o vnitrostátních soudních systémech na portálu evropské e-Justice (odkaz ZDE). Jelikož probíhající postupy a řízení zahájená před koncem přechodného období budou pokračovat podle práva EU, bude portál e-Justice nadále poskytovat informace týkající se Velké Británie včetně dynamických formulářů a informativních přehledů pro VB do konce roku 2022.

Podrobnější informace týkající se mezinárodní soudní příslušnosti, smluvních a mimosmluvních závazkových vztahů, insolvencí, veřejných listin ZDE

Společnosti zaregistrované ve Velké Británii
Během přechodného období (do 31. prosince 2020) se VB podílí na jednotném trhu, což zahrnuje i základní svobodu usazování. V současné době proto může být společnost zaregistrována ve VB, a přitom mít ústřední správu nebo hlavní místo podnikání v některém z členských států EU. Od 1. ledna 2021 budou tyto firmy společnostmi ze třetích zemí a nebudou automaticky uznávány podle článku 54 SFEU. Členské státy nebudou povinny uznat právní osobnost (a tím i omezené ručení) společností, které jsou zapsané ve VB, ale mají ústřední správu nebo hlavní provozovnu v členských státech EU-27. V důsledku toho tyto firmy v závislosti na použitelné vnitrostátní nebo mezinárodní právní úpravě nemusí mít v EU procesní způsobilost a za dluhy společnosti mohou osobně ručit akcionáři či podílníci.

  • Pobočky firem zaregistrovaných ve VB nacházející se v členských státech EU budou pobočkami společností ze třetích zemí.
  • Dceřiné společnosti firem z VB sídlící na území EU jsou v zásadě firmami EU a i nadále se na ně budou vztahovat všechny příslušné právní předpisy EU a vnitrostátní právní předpisy.

V případě firem zaregistrovaných ve VB, které mají ústřední správu nebo hlavní provozovnu v EU, se doporučuje vyhledat právní poradenství a podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, aby se tyto firmy nechaly zaregistrovat v některém z členských států EU.
Podrobnější informace ZDE

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/