BREXIT: OSOBNÍ ÚDAJE, DIGITÁLNÍ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ – změny od 1. ledna 2021

26.11.2020

Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (dále jen VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (dále jen EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi EU a VB bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství či nikoli.

Duševní vlastnictví
V současné době (do konce přechodného období, což nastane 31. prosince 2020) se Velká Británie účastní jednotného trhu EU. Držitel práva duševního vlastnictví, jako je například ochranná známka EU, se proto v současné době nemůže této ochranné známky dovolávat za účelem vznesení námitky proti přepravě zboží ze VB do EU, pokud bylo toto zboží uvedeno na trh ve VB pod touto ochrannou známkou držitelem tohoto práva nebo s jeho souhlasem (zásada vyčerpání práv přiznaných právem duševního vlastnictví) a naopak. To znamená, že držitel práv nemůže dotčené právo duševního vlastnictví uplatnit k tomu, aby zabránil dalšímu prodeji, pronájmu, půjčování nebo jiným formám obchodního využití daného zboží třetími stranami.

Od 1. ledna 2021 se již obchodníci v Evropské unii při získávání výrobků z VB dovolávat zásady vyčerpání práv vůči držitelům práv budou moci. Podniky, které provozují paralelní obchod pocházející z VB, by proto měly revidovat své obchodní dohody.

Od 1. ledna 2021 budou sice stávající jednotná práva duševního vlastnictví EU (ochranné známky EU, (průmyslové) vzory Společenství, odrůdová práva Společenství a zeměpisná označení) v souladu s dohodou o vystoupení i nadále chráněna, avšak veškerá nová jednotná práva EU budou mít omezenou územní působnost, protože ve Velké Británii pozbydou platnosti. Dotčené zúčastněné strany by v případě potřeby měly přijmout nezbytná opatření k zajištění ochrany budoucích práv duševního vlastnictví ve VB.
Podrobnější informace: Duševní vlastnictví ZDE
Podrobnější informace: Ochranné známky a průmyslové vzory ZDE
Podrobnější informace: Zeměpisná označení ZDE
Podrobnější informace : Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány ZDE

Předávání a ochrana údajů
Do konce přechodného období – do 31. prosince 2020 je Velká Británie vázána právními předpisy Unie o ochraně údajů. V současnosti proto lze předávat osobní údaje z EU do VB bez jakýchkoli omezení.

Od 1. ledna 2021 může předávání osobních údajů do VB pokračovat, ale bude potřeba, aby bylo v souladu se zvláštními pravidly a zárukami Unie týkajícími se předávání osobních údajů do třetích zemí, stanovenými v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo ve směrnici o prosazování práva. Kapitola V. GDPR stanoví řadu nástrojů, které zajistí, aby při předávání osobních údajů do třetích zemí nebyla oslabena úroveň ochrany fyzických osob, která je zaručená v EU. V rámci těchto nástrojů může EU přijmout jednostranné rozhodnutí o odpovídající ochraně, pokud má za to, že daná třetí země (v tomto případě VB) poskytuje odpovídající ochranu osobních údajů přenášených z EU. Správci v EU pak nebudou muset při předávání osobních údajů do VB zajišťovat další záruky ochrany dat.  Jak je zdůrazněno v politickém prohlášení, EU vynaloží maximální úsilí na to, aby ukončila posuzování režimu Velké Británie do konce roku 2020 s cílem případně přijmout rozhodnutí, pokud VB splní příslušné podmínky.

Komise v současné době provádí toto posuzování a již uspořádala řadu technických schůzek s VB s cílem shromáždit informace pro účely tohoto procesu. Pokud jde o VB, její zákon o ochraně údajů (Data Protection Act) přiznal členským státům EU odpovídající ochranu do konce roku 2024, přičemž k tomuto datu bude potřeba ji znovu přezkoumat.

Podniky a orgány veřejné správy by měly přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu veškerého předávání osobních údajů do VB s právem Unie v oblasti ochrany údajů bez ohledu na scénář, ve kterém bude přijato rozhodnutí EU o odpovídající ochraně ve vztahu k VB. Tohoto souladu lze dosáhnout zavedením vhodných záruk stanovených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, včetně závazných podnikových pravidel, nebo prostřednictvím zvláštních výjimek.
Podrobnější informace ZDE

Doménové jméno .eu
Od 1. ledna 2021 nebudou podniky, které jsou usazené ve VB, ale zároveň nejsou usazené v EU, a rezidenti Velké Británie, kteří nejsou občany EU, již nadále způsobilí k registraci nebo držení doménových jmen .eu. Pokud tyto osoby nebudou schopny prokázat, že jsou i nadále způsobilé k držení doménových jmen .eu, budou jejich doménová jména po konci přechodného období stažena. Občané EU s bydlištěm ve VB však budou moci doménová jména .eu držet nebo si zaregistrovat jména nová i po skončení přechodného období.
Podrobnější informace zde: ZDE

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/