BREXIT: OBCHOD SE ZBOŽÍM – změny od 1. ledna 2021

15.10.2020

Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (dále jen VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (dále jen EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi EU a VB bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství či nikoli.

Celní formality a kontroly
Od 1. ledna 2021 již VB nebude součástí celní unie EU. Na veškeré zboží dovážené/vyvážené mezi EU a VB se budou uplatňovat celní formality, stejně jako při obchodování s jinými třetími zeměmi (např. s USA, Austrálií nebo Indií). To nastane v každém případě, a to i když bude vytvořena zóna volného obchodu, v níž bude zavedeno nulové clo a nulové kvóty na zboží a v níž bude probíhat spolupráce v oblasti cel a regulace. České firmy se musí seznámit s formalitami a postupy jak na britské, tak na unijní straně.

Od 1. ledna 2021 si musí české podniky dovážející/vyvážející zboží mezi EU a VB zajistit registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI), které je nezbytné k vyřízení celních formalit. Čísla EORI vydaná Velkou Británií už v Unii nebudou platná.

DPH a spotřební daň
Od 1. ledna 2021 při dovozu zboží z VB na území EU bude vybírána daň z přidané hodnoty (DPH). Použije se stejná sazba jako v případě dodávek téhož zboží v rámci Unie.

Od 1. ledna 2021 zboží vyvážené z EU bude od DPH osvobozeno, pokud vývozce doloží, že zboží opustilo Unii. České firmy se musí seznámit s postupy v oblasti DPH pro obchodování s VB, která se stane třetí zemí.

Od 1. ledna 2021 se při dovozu zboží z VB, které podléhá spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky), se spotřební daň vybírá a je splatná při uvedení zboží na trh. Je možné, že v budoucnu bude zboží dovážené z VB předmětem také antidumpingových či vyrovnávacích opatření.

Od 1. ledna 2021 se na obchod vztahují stejná pravidla EU zakazující či omezující dovoz nebo vývoz určitého zboží z důvodu veřejného pořádku, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů atd).

Preferenční zacházení
Od 1. ledna 2021 bude nutné prokázat status původu obchodovaného zboží pro případný nárok na preferenční zacházení. Zboží, které nesplní požadavky týkající se původu, bude podléhat clu, i kdyby byla uzavřena obchodní dohoda mezi EU a VB, která by obsahovala nulové clo a nulové kvóty.

Od 1. ledna 2021 se v případě, že české firmy obchodují s preferenčními partnery EU (země, které mají s EU preferenční dohody, jako např. Kanada, Japonsko) nebudou části výrobku pocházející z VB (materiál, zpracování) započítávat jako “původní”. Pokud výrobek českých firem nesplní určité procento “původních” složek, nebudou se na ně vztahovat zvýhodněné podmínky při obchodování s preferenčními partnery.

Od 1. ledna 2021 musí čeští dovozci požadující preferenční zacházení v EU zajistit, aby vývozce z třetí země (včetně VB) doložil, že zboží splňuje požadavky týkající se preferenčního původu.

Od 1. ledna 2021 pro udržení statusu preferenčního původu při přepravě přes území VB nebo zastávce na tomto území musí zboží splňovat podmínky týkající se přímé přepravy nebo zákazu manipulace, které jsou obsaženy v preferenčních obchodních dohodách EU.

Osvědčení a povolení výrobků, požadavky na usazení, označování
Od 1. ledna 2021 budou EU a VB tvořit dva oddělené regulační a právní prostory. To znamená odlišná pravidla pro uvádění zboží na trh, harmonizovaná technická pravidla, normy pro oblast bezpečnosti a životního prostředí a vzájemné uznávání. Zboží vyvážené z EU do VB, u kterého se tato pravidla uplatňují,  bude podrobováno kontrolám britských institucí (unijní licence či schválení nebudou stačit) a naopak.

Od 1. ledna 2021 se firmy z ČR, které v současnosti provozují distribuci výrobků pocházejících z VB, stanou vývozci či dovozci výrobků, jež uvádějí na trh Unie. Budou proto muset splňovat povinnosti vývozce či dovozce podle použitelných pravidel EU.

Od 1. ledna 2021 osvědčení nebo povolení vydaná britskými orgány nebo subjekty se sídlem ve VB již nebudou platná pro uvádění výrobků na trh EU. Pokud je nutné osvědčení vydané oznámeným subjektem EU (např. u některých zdravotnických prostředků, strojních zařízení, osobních ochranných prostředků nebo stavebních výrobků), nebudou již výrobky, jejichž osvědčení bylo vydáno subjektem se sídlem ve VB, moci být uvedeny na trh Unie. Výrobky musí získat osvědčení v některé ze zemí EU.

Od 1. ledna 2021 označení zboží uváděného na trh EU, na němž jsou uvedeny subjekty nebo osoby usazené ve VB, již nebude splňovat požadavky EU týkající se označování.

Od 1. ledna 2021 pokud je dle zákona nutný zápis výrobků do databází, provede tento zápis dovozce v EU nebo zplnomocněný zástupce výrobce z VB.

Příklady:

Chemické výrobky:
Od 1. ledna 2021 se již ve VB nebudou používat pravidla Unie týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Registrace, jejichž držiteli jsou výrobci usazení ve VB, již v Evropské unii nebudou platné. Tyto subjekty budou muset zajistit, aby jejich látky byly zaregistrovány u výrobce nebo dovozce v Evropské unii, nebo určit „výhradního zástupce“ v Evropské unii jako žadatele o registraci dané látky.
Následní uživatelé si budou muset ověřit, zda látky, které používají, byly zaregistrovány žadatelem o registraci usazeným v Evropské unii. Pokud tomu tak není, měli by:
• odpovídajícím způsobem přizpůsobit dodavatelský řetězec (tj. najít náhradního dodavatele),
• zjistit, zda daný žadatel o registraci z VB hodlá určit „výhradního zástupce“ v Evropské unii, nebo
• zaregistrovat látku jakožto dovozci.

Zdravotnické výrobky (zdravotnické prostředky a léčivé přípravky k humánnímu nebo veterinárnímu použití)
Od 1. ledna 2021 VB vystoupí z regulačního systému Unie pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.
Výsledkem je, že:
• všichni držitelé registrace budou muset být usazeni v Evropské unii,
• místa pro provádění zkoušek a propouštění šarží se budou muset nacházet v Evropské unii,
• kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci a propouštění šarží (mimo jiné i hodnocených léčivých přípravků) budou muset být usazeny v Evropské unii,
• klinická hodnocení povolená v Unii budou muset mít zadavatele nebo zákonného zástupce usazeného v Evropské unii,
• informace o přípravku a jejich označení budou muset splňovat požadavky Unie, a to i pokud jde o druhé označení léčivých přípravků podle podmínek dané registrace udělené ve VB,
• osvědčování zdravotnických prostředků budou muset provádět oznámené subjekty usazené v Evropské unii.

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Informace z celní správ ČR ZDE
  • Pravidla EU v celní oblasti ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE
  • Oznámení týkající se spotřební daně ZDE

 

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/