BREXIT: OBCHOD SE SLUŽBAMI – změny od 1. ledna 2021

22.10.2020

Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (dále jen VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (dále jen EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi EU a VB bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství či nikoli.

Podnikatelé se musí připravit na konec společného regulačního a dohledového prostředí. To ovlivní i systém uznávání odborných kvalifikací. Skončí také využívání přístupu pravidel původu či konceptu „pasportizace“, které se využívají v některých oblastech regulovaných na úrovni EU pro výměnu služeb. Dosud to v praxi funguje tak, že povolení vydané jedním členským státem na základě pravidel EU je díky harmonizaci norem, technických pravidel a regulačních i dohledových rámců dostačující pro přístup na celý jednotný trh EU, Velká Británie však přestane být považována za členský stát a stane se tzv. třetí zemí.

Od 1. ledna 2021 končí svoboda usazování a volný pohyb služeb pro české osoby a firmy ve VB a britské osoby a firmy v EU. Povolení udělená britskými orgány nebudou od 1. ledna 2021 v EU platná. To má význam zvláště pro oblasti finančních služeb, dopravy, audiovizuálních a mediálních služeb a energetických služeb. Aby mohli poskytovatelé služeb z VB a odborní pracovníci usazení ve VB vstoupit na trh EU, budou muset prokázat, že splňují požadavky týkající se pravidel, postupů anebo povolení, stejně jako pracovníci a společnosti z ostatních třetích zemí (např. z USA, Kanady, Indie). Obdobně budou muset poskytovatelé služeb z EU (tedy i ČR) a odborní pracovníci usazení v členských zemích EU a působící ve VB prokázat, že dodržují všechna příslušná pravidla právního rámce Velké Británie.

Dopravní služby
Od 1. ledna 2021 nebudou podnikatelé v silniční dopravě, kteří jsou usazeni ve VB, držiteli licence EU a nebudou moci využívat automatických práv na přístup na jednotný trh, zejména práva dopravců uskutečňovat jízdy a přepravovat zboží v celé EU. Nebude-li dosaženo žádné dohody, budou dopravcům z EU pro jízdy do VB a dopravcům z VB pro jízdy do EU k dispozici omezené kvóty, které jsou již nyní dostupné v rámci mechanismu Evropské konference ministrů dopravy (ECMT).
Podrobnější informace ZDE

Od 1. ledna 2021 již nebudou v Evropské unii platné licence pro železniční podniky vydané ve Velké Británii a zároveň osvědčení nebo licence vydané ve VB strojvedoucím nebudou platné pro obsluhu hnacích vozidel a vlaků v železničním systému EU a naopak. Železniční podniky z EU i VB, které poskytují služby přes společné hranice, budou muset splňovat právní požadavky platící jak v Evropské unii, tak ve Velké Británii. To se týká licencí a osvědčení o bezpečnosti vydávaných železničním podnikům, povolení pro kolejová vozidla a licencí personálu (strojvedoucích).
Podrobnější informace ZDE

Od 1. ledna 2021 letečtí dopravci, kteří jsou držiteli provozních licencí pro komerční leteckou přepravu cestujících, pošty a/nebo nákladu udělených orgánem ve VB, již nemohou poskytovat služby letecké dopravy v Evropské unii. Letečtí dopravci EU a držitelé osvědčení o bezpečnosti v letectví z EU musí zajistit a po celou dobu poskytování svých služeb splňovat požadavky EU, které mimo jiné zahrnují požadavek na umístění hlavní obchodní činnosti a požadavek většinového vlastnictví a kontroly subjektem z EU, a dále právo EU týkající se bezpečnosti letectví.
Podrobnější informace ZDE

Uznávání odborných kvalifikací
Od 1. ledna 2021 se v ČR (a celé EU) neuznávají odborné kvalifikace získané ve Velké Británii. Nebude již platit zjednodušený – a v některých případech automatický – režim uznávání v zemích EU, který umožňuje odborníkům, jako jsou například lékaři, zdravotní sestry, zubní lékaři, lékárníci, veterinární lékaři, právníci, architekti nebo inženýři, aby se pohybovali a poskytovali služby v celé EU i ve VB. Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU bude na území Velké Británie předmětem britského práva. Státní příslušníci VB bez ohledu na to, kde svou kvalifikaci získali, a občané EU, kteří získali kvalifikaci ve VB, budou muset k 31. prosinci 2020 dosáhnout jejich uznání v příslušném členském státě na základě pravidel dané země pro státní příslušníky třetích zemí a/nebo pro kvalifikace ze třetích zemí.

Finanční služby
Od 1. ledna 2021 přestanou platit na území EU povolení či „pasy“ vydané britskými orgány pro poskytování finančních služeb. Obdobně EU subjekty nebudou moci používat „pasy“ svého domovského státu k poskytování finančních služeb do a ve VB. Poskytování těchto služeb v členských státech EU bude možné podle příslušných pravidel pro třetí země, která se používají v daném členském státě. Poskytovatelé finančních služeb z EU vykonávající činnost ve VB by se rovněž měli připravit tak, aby dodrželi všechna příslušná pravidla platící od 1. ledna 2021 ve Velké Británii. Pojišťovací subjekty, banky, investiční podniky, obchodní systémy i ostatní poskytovatelé finančních služeb v ČR by měli dokončit a provést přípravná opatření nejpozději do dne 31. prosince 2020, aby byli připraveni na změny, které nastanou bez ohledu na výsledky jednání.
Podrobnější informace ZDE a ZDE

Audiovizuální služby
Od 1. ledna 2021 už nemohou firmy usazené ve VB nadále využívat zásady země původu podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách, podle níž každý
poskytovatel služeb usazený v určitém členském státě, který dodržuje pravidla vnitrostátního regulačního orgánu tohoto státu, může využívat pravidlo svobody příjmu a může vysílat obsah do jakéhokoli jiného členského státu, aniž by musel žádat o souhlas tohoto jiného členského státu. Britské firmy budou muset dodržovat všechna pravidla příslušného členského státu, ve kterém by chtěli poskytovat své služby. Stejně tak firmy z EU musí dodržovat všechna pravidla Velké Británie (která nemusí být shodná s dosavadními pravidly), pokud budou chtít poskytovat ve VB audiovizuální služby.
Podrobnější informace ZDE

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/